INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów firmy

LTS Poland Sp. z o. o.

Administratorem Pani/Pana danych jest firma LTS Poland  Sp. z o. o. z siedzibą we  Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabryczna 16H.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami. Firma LTS Poland Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, podmiot reprezentujący firmę, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, adres siedziby, CV „Curriculum Vitae”.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez firmę LTS Poland Sp. z o. o. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Informacji: info@ltspoland.com bądź bezpośrednio na adres korespondencji tradycyjnej INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, LTS Poland Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 16H; 50-609 Wrocław.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).